Splošni pogoji poslovanja
I. SPLOŠNA DOLOČILA
Vsa naša potovanja so organizirana in izvedena na avanturističen način.
Na spletni strani www.char-potovanje.com so objavljeni podatkih o destinacijah potovanj, odhodi in prihodi in podatki o tem, kako se skupine polnijo. Informacije o potovanjih lahko pridobite na spletni strani www.char-potovanje.com ter preko naše elektronske pošte.
Ker gre za avanturistična popotovanja, je način potovanja nekoliko drugačen. Informacije o našem načinu potovanja so navedene pri samih potovanjih ter tudi v naši popotniški izjavi. Vsak potnik se mora pred odhodom strinjati z našo popotniško izjavo in s svojim podpisom potrdi, da je bil seznanjen s pravili in načinom potovanja ter, da se z njimi strinja.
Z določili splošnih pogojev se potnik lahko seznani na spletni strani http://www.char-potovanje.com/sl/o-nas/splosni-pogoji, kjer so posebej označeni in splošno dostopni.
II. PRIJAVA
Za razpisno potovanje  se potnik lahko prijavi preko prijavnice ali spletnega obrazca. Ob prijavi potnik prejme dokument (prijavnica/ obračun) iz katerega so razvidni vsi podatki o naročenem potovanju in dodatnih storitvah, kot tudi razpored plačil in morebitni ostali dogovori. S plačilom prvega obroka računa (akontacija) se šteje, da je pogodba sklenjena. V primeru, da potnik ob prijavi ne navede pravilnih podatkov, je odgovoren za vse stroške oziroma posledice, nastale zaradi napačnih podatkov.
Prijava potnika je zavezujoča. Od nje lahko odstopi le v skladu z določili o potnikovi odpovedi potovanja (IX. točka splošnih pogojev).
Zgoraj navedeni pogoji ne veljajo za potovanja, ki se jih organizira za t.i. zaključene skupine oziroma po naročilu (individualne ponudbe). V tem primeru velja program potovanja kot ponudba, na osnovi ponudbe pa se potnik pisno prijavi na ustrezno potovanje z izpolnitvijo prijavnice, ki je posebej izdelana na osnovi pogojev iz programa.
III. CENE
Cena aranžmaja (letalska karta, organizacija in spremstvo) za potovanje pod blagovno znamko Char se plača pred potovanjem na račun potovalne agencije Huda Tura d.o.o.
Aranžma se lahko vplača v dveh delih. Zadnji rok za plačilo celotnega zneska aranžmaja je 30 dni pred odhodom na potovanje. Če se potnik prijavi kasneje, vplača celoten znesek aranžmaja ob prijavi. V kolikor potnik/ca ne poravna računa 14 dni po izteku končnega roka plačila se šteje, da se potovanje ne bo udeležil/a.
Cena aranžmaja ni končna cena, saj so v naši končni ceni všteti tudi določeni stroški potovanja na poti (skupna blagajna), ki so lahko pri različnih programih drugačni. Podrobne ocene stroškov so jasneje obrazložene pri opisu programov na spletni strani www.char-potovanje.com ter na posameznih programih po dnevih za potovanje.
Organizator 100% jamči le za višino cene organizacija. Drugi stroški lahko odstopajo, saj so podvrženi cenovnim nihanjem (letalski poleti...).
Stroški na poti so okvirni in se prilagajajo valutnim nihanjem ter lokalnim spremembam, ki vplivajo na ceno. Organizor ne odgovarja za spremembe stroškov lokalnih cen na potovanju.
Cene letalskih kart dnevno variirajo, zato zagotavljamo le ceno za organizacijo in spremstvo.
Cena za našo organizacijo in spremstvo na potovanju, ki je vključena v aranžma, znaša od 250- 400 EUR, se prilagaja dolžini in zahtevnosti potovanja ter stroškom na poti. 100EUR tega zneska se vplača kot akontacijo za potovanje oz. rezervacijo. Ko je vplačano minimalno število akontacij, od 8 do 12, se potovanje potrdi. V primeru manjšega števila vplačanih akontacij kot je minimalno objavljeno število udeležencev za potovanje, se znesek organizacije poviša skladno z doplačili nevedenimi na dnu programa.
Ob prvem vplačilu za potovanje zaračunamo strošek prijave, ki znaša 10euro/vplačilo. Strošek prijave je nepovraten.
IV. POSEBNE STORITVE
Posebne storitve so tiste storitve, ki praviloma niso vštete v ceni potovanja (enoposteljna soba, transfer na letališče, zavarovanje, druga doplačila po želji …) ali so za njih v programu predvidena doplačila (vizumi, druga doplačila ipd.), zato jih potnik plača posebej.
V naših aranžmajih prevoz na letališče ni zajet in je po želji potnika. Pri odhodih in povratkih iz letališča se je potrebno prilagajati pravilom prevoznika in v kolikor je potrebno kdaj počakati na dodatne potnike in se s tem preloži odhod ali prihod potovanja za par ur, Char ne odgovarja za prezgodnje odhode ali zamude prevoznika. Odgovornost za prevoz nosi izključno organizator prevoza. Char nastopa le v vlogi posrednika, ki zakupi sedeže na prevozu.
V. ZAVAROVANJE RIZIKA ODPOVEDI
Potnik se ob prijavi lahko odloči za vplačilo rizika odpovedi. Riziko odpovedi znaša 4,3% od cene potovanja in se vplača neposredno zavarovanici, kjer se sklene zavarovalna polica.
Več o možnosti zavarovanja avio karte ali aranžmaja si preberete na naši spletni strani: http://www.char-potovanje.com/sl/ostalo/zavarovanje-odpovedi
Potnikove pravice iz naslova odstopnine se uveljavljajo pri zavarovalnici, pri čemer se uporabljajo splošni pogoji zavarovalnice. Pogoji so vedno zapisani tudi na drugi strani police, ki jo prejme potnik po elektronski pošti. Sklenitev zavarovalne police za primer odpovedi je potrebna sočasno ob potrditvi in prvem vplačilu na račun turistične agencije.
VI. ODSTOPNINA
Če potnik ob prijavi predvideva, da se morda zaradi določenih okoliščin (ki utegnejo nastopiti pri njem ali v njegovi ožji družini) potovanja ne bo udeležil, lahko vplača odstopnino.
Sporazum o odstopnini velja v primeru vojaškega vpoklica, bolezni in smrti v ožji družini (zakonec, starši, otroci) in se lahko uveljavlja le ob predložitvi ustreznega potrdila.
Odstopnina znaša 4,5% cene aranžmaja.
S programom se lahko posebej določi drugačna višina odstopnine, oziroma, da odstopnina ni mogoča.
Če potnik potovanja ne prične na dan, ki je določen kot pričetek potovanja in potovanja pred samim pričetkom ne odpove, nima pravice do uveljavljanja vračila vplačila na podlagi plačane odstopnine.
V primeru, da potnik odpove potovanje oz. odstopi od pogodbe zaradi dokumentirane višje sile, ki je ni mogel predvideti ali se ji izogniti v času pred podpisom pogodbe o potovanju, ter ima o tem ustrezne veljavne uradne dokumente, pa ni položil odstopnine, ima AGENCIJA HUDA TURA pravico do povračila vseh svojih že nastalih stroškov kakor tudi do vseh tistih, ki z odpovedjo potovanja nastanejo.
Zahtevka za uveljavitev odstopnine ni mogoče uveljavljati po datumu začetka potovanja oz. letovanja, kakor tudi ne za čas neizkoriščenega dela potovanja ali letovanja. Če potnik potovanja ne odpove pred odhodom, nima pravice do uveljavljanja vračila vplačila na podlagi plačane odstopnine. Smatra se tudi, da je potnik odstopil od pogodbe, kadar potnika ne sprejme na prevoz prevoznik (letalski, ladijski, avtobusni in podobno) iz kakršnih koli razlogov, ki so lahko varnostne ali regulativne narave, ne glede ali se je to zgodilo med potovanjem ali pred pričetkom potovanja. Potnik je v takem primeru odgovoren za vso povzročeno škodo in ne more uveljavljati nobenih vračil na podlagi plačane odstopnine.

Zahtevka za uveljavitev odstopnine ni mogoče uveljavljati po začetku potovanja, kakor tudi ne za čas neizkoriščenega dela potovanja.
Administrativni stroški ob odpovedi potovanja znašajo 50€ na osebo ter 45€ za vsak odpovedan polet v sklopu potovanja. Stroški so lahko tudi drugačni in jih pogojujejo pravila letalskih prevoznikov.

VII. POTNIKOVA SPREMEMBA POGODBE ALI ODPOVED POTOVANJA
Potnik ima pravico do odpovedi potovanja. V primeru, ko potnik odpove potovanje, ima pravico do povračila stroškov, ki so odvisni od časa, ki je ostal do pričetka potovanja.
Za aranžmaje, ki so sestavljeni iz letalskih poletov ali storitev z oznako nevračljivo, veljajo odpovedni pogoji letalskih družb! Letalski poleti so nevračljivi. Stroške odpovedi pogojujejo agenciji narekujejo veljavni pogoji prodaje in/ali jih pogojujejo poslovni partnerji (letalske družbe, hoteli..).
Za odpoved s strani potnika 21 ali manj dni pred potovanjem zaračunavamo 100% aranžmajske cene.
Dodatni agencijski stroški odpovedi potovanja znašajo 100€/osebo v primeu odpovedi s strani potnika.
Ne glede na zgoraj določene stroške so stroški odpovedi lahko tudi drugačni, če tako piše v programu potovanja.
Ob odpovedi potovanja pred odhodom mora potnik napisati pisno odpoved. 
Agencija oziroma pooblaščena oseba lahko kadar koli pred, na dan odhoda ali med potovanjem zavrne osebo, kadar oceni, da bi potnik lahko ogrozil zdravje ali premoženje sebe ali drugih, oziroma ki je ob odhodu očitno pod vplivom alkohola, drog ali drugih tovrstnih substanc. Agencija v tem primeru ravna po določilih o potnikovi odpovedi.
Med potovanjem lahko potnik prekine potovanje na svojo željo. Če potnik med potovanjem potovanje prekine, ob vrnitvi nima pravice do povračila stroškov ali kupnine, ne delno, ne v celoti. V kolikor potnik med potovanjem po svoji želji spremeni program oziroma ne potuje po programu, ki je sestavni del pogodbe, se šteje, da je potnik odstopil od pogodbe med potovanjem. V tem primeru je potnik odgovoren za stroške in škodo, ki jo je s tem povzročil. V primeru spremembe programa na lastno željo ali zaradi višje sile, ne da bi za to obstajali razlogi na strani agencije zaradi nepravilno opravljene storitve, potnik nima pravice zahtevati kakršnekoli odškodnine ali znižanja cene.
VIII. ORGANIZATORJEVA SPREMEMBA PROGRAMA ALI ODPOVED POTOVANJA
V skladu z veljavno zakonodajo si agencija pridržuje pravico do odpovedi potovanja najkasneje 14 (štirinajst) dni pred predvidenim odhodom, če se za potovanje ne prijavi minimalno potrebno - v programu navedeno - število potnikov.
V primeru odpovedi potovanja z naše strani (s strani organizatorja), akontacijo VEDNO in v celoti vračamo. Stroški prijave na potovanje v višini 10eur/prijavo so nepovratni. V kolikor potnik odstopi od potovanja in je od potovanja več kot 60 dni od datuma odhoda, se akontacija prenese na ostala potovanja, ki jih organiziramo pod blagovno znamo Char, v obdobju enega leta. V primeru odpovedi od potovanja manj kot 60 dni pred odhodom, akontacija NI prenosljiva in je NE vračamo. Akontacije tudi ne vračamo po izstavitvi obračuna (običajno ob nakupu letalskih kart), saj ima potnik takrat možnost, da zavaruje celoten znesek aranžmaja. Pri odpovedi potovanja, se vplačilo za vplačane letalske karte vrača, glede na odpovedne pogoje prevoznika, torej letalske družbe. Rok za morebitne pritožbe potnikov je 20 dni po zaključku potovanja.
V kolikor potnik odpove pred potovanjem, zaračunavamo odpovedne stroške, saj imamo precej dela s strorniranjem in spreminjanjem vseh rezervacij.
Agencija si pridržuje pravico do spremembe dneva in časa odhoda oz. do odpovedi potovanja, zaradi spremembe letalskega voznega reda ali nastopa višje sile ter pravico do spremembe smeri potovanja, če se spremenijo pogoji za potovanje (nov vozni red, negotov položaj v državi, kjer je organiziran program, naravne nesreče ali drugi nepredvideni vzroki, na katere organizator ne more vplivati), brez posebne odškodnine in po veljavnih predpisih v potniškem prometu.
Agencija ne more prevzeti odgovornosti za spremembe programa zaradi nastopa kakršnekoli višje sile (potresi, poplave, ujme...). V teh primerih lahko potnikom zagotovi storitve v spremenjeni obliki, glede na obstoječe možnosti.
Če so te spremembe nepomembne in ne okrnejo programa oziroma njegovega smisla, agencija ne potrebuje potnikovega soglasja, vendar potnika o spremembi v programu obvesti.
V vseh navedenih primerih organizator ne plačuje nobenih odškodninskih zahtevkov.
Organizator ne odgovarja za zamude letal, ladij ali vlakov, kakor tudi ne za spremembe programa, ki bi nastale kot posledica takšnih zamud ter z njimi povezanimi dodatnimi stoški zaradi odpovedi ali spremembe poletov.
V primerih, ko agencija izrecno pisno jamči odhod, ne more odpovedati potovanja, razen če se prijavi manj kot v programu predvideno najmanjše predvideno število potnikov.
IX. POTNI DOKUMENTI
Potniki, ki potujejo z nami morajo imeti v potnem listu dve prazni strani, eno zraven druge, za vsako državo, ki jo bo potnik obiskal. Prav tako mora imeti potni list veljavnost do izteka vsaj še 6 mesecev od datuma odhoda iz zadnje države, ki jo bomo obiskali. Potnik mora imeti veljaven potni list ali drug veljaven ustrezen dokument, s katerim lahko vstopi v posamezno državo.
Pri pridobivanju vizumov veljajo pogoji države, ki zahteva vizo. Potnik mora za pridobitev vizuma za določeno državo izpolnjevat pogoje za izstavitev vizuma. Pogoji za pridobitev vizumov so različni za vsako državo posebej. Agencija informira slovenske potnike o pogojih za pridobitev vizumov in posreduje pri izdelavi, NIKAKOR pa ni odgovoren v primeru zavrnitve ali neizdaje vizuma s strani tuje ambasade. Potniki tujih držav morajo sami preveriti pogoje za pridobitev vstopnih viz v države. Vizum je potrebno izdelati 14 dni do mesec dni pred odhodom (odvisno do države). V kolikor vizum ni izdan pravočasno zaradi nepredvidenih okoliščin, agencija NE odgovarja za nastalo škodo
Če potnik med potovanjem izgubi dokumente ali so mu le-ti ukradeni, so pa nujno potrebni za nadaljevanje potovanja ali za vrnitev v domovino, si potnik na lastne stroške priskrbi nove. V primeru, da mora potnik zaradi izgube ali kraje dokumentov prekiniti potovanje, ni upravičen do kakršnegakoli povračila vplačanega potovanja ali povrnitve stroškov.
X. ZDRAVSTVENI PREDPISI
Za vsa naša potovanja, kjer je po programu vključena vožnja vozil, je zdravstveno potovanje predpogoj za udeležbo. Pri blagovni znamki Char našim potnikom omogočamo sklenitev zavarovanja za primer odpovedi ter osebnega zavarovanja z asistenco v tujini. Več o možnostih zavarovanja si lahko preberete na spletni strani www.char-potovanje.com.
Organizator ne odgovarja za kakršnekoli poškodbe, ki se zgodijo pri izvajanju aktivnosti (treking, rafting, vožnja z avtomobili/kolesi, itd...) na potovanju
Potnik je dolžan opraviti cepljenja, ki so za državo potovanja zahtevana. V primeru, da so v programu za potovanje navedena oziroma zahtevana določena cepljenja, si mora vsak potnik sam priskrbeti mednarodno potrdilo - rumeno knjižico z vpisanimi opravljenimi cepljenji.
XI. LETALSKE VOZOVNICE in VIZUMI
Za lažje delo vse potnike naprošamo, da ob prijavi natančno napišejo zahtevane osebne podatke, saj v primeru napak pri prijavi, nismo odgovorni za napačno izstavljene letalske vozovnice. Ime in priimek morata biti napisana identično, kot je v potnem listu. Pri tem je potrebno navesti tudi številko in datum veljavnosti potnega lista. Potnikom svetujemo, da tudi sami preverijo pravilnost izpisanih podatkov na dokumentih, ki jih bodo prejeli osebno ali po elektronski pošti. Za izdajo računov, zavarovanja in drugih organizacijskih opravil in spremljanje na potovanju pa je potrebno navesti tudi naslov stalnega prebivališča ter datum rojstva. V primeru napačno izdanih vozovnic ali vizumov, ima potnik 24 ur časa za reklamacijo. Po 24-ih urah od prejetja dokumentov, potnik ni več upravičen, do brezplačne odprave napak na letalskih vozovnicah ali vizumih. Reklamacije po navedenem roku ne bodo upoštevane!
V primeru odpovedi, prestavitve ali zamude datuma poleta, nosi odgovornost letalski prevoznik v skladu z mednarodnim letalskim pravilnikom. Organizator se trudi, da bo uredil čim bolj nemoten potek potovanja tudi v primeru  odpovedi ali spremembe letalskih poletov. V primeru, da potnik odstopi od potovanja zaradi spremembe datuma poleta s strani prevoznika (običajno kasnejši dan), organizacije ne vračamo. Vrne se le sorazmerni del vozovnic glede na pogoje letalskega prevoznika. V kolikor pride do spremembe urnika letalskega poleta, se lahko zaradi tega spremeni program potovanja. V kolikor pride do spremembe urnika in s tem nastanejo dodatni stroški, nosi odgovornost izključno prevoznik.
V kolikor se za polet (skupinske rezervacije) plača depozit, je ta nevračljiv sej se s tem rezervira sedež na poletu in ga letalske družbe ne vračajo.
Pred nakupom poleta prejme stranka pisno ponudbo za željene polete. Cene poletov so odvisne od dnevnih gibanj cen in za spremembe v cenah poletov ne odgovarjamo, saj se le te oblikujejo neodvisno. Naša cena vsebuje ceno letalskega poleta z vsemi pristojbinami, dadatki ter provizijami.
Pri izdaji vizumov veljajo isti pogoji glede posredovanih podatkov, kot pri letalskih vozovnicah. Ker pri izdaji vizumov posredujemo pri ambasadah, ne nosimo odgovornosti za zavrnitve ali napačno izdane vizume s strani ambasad, saj ambasade izdajo vizum v skladu s formularjem, ki ga stranka dostavi skupaj z vso dokumentacijo. V posebnih primerih lahko ambasade zahtevajo dodatno dokumentacijo s strani potnika. Potnikom svetujemo, da tudi sami preverijo pravilnost podatkov na izdanih vizumov v osebnih dokumentih, ki jih bodo prejeli osebno ali po elektronski pošti. V primeru napak pri izdanih vizumih s strani ambasad ima stranka 24 ur časa za reklamacijo po prejetju vizuma. Reklamacije po navedenem roku ne bodo upoštevane!
XII. NAJEM VOZIL
Naši programi občasno zajemajo najem koles ali motornih vozil (avtomobili, motorji). V tem primeru Char Avanture nastopa le kot posrednik med stranko, ki vozilo najema in podjetjem, ki vozilo izposoja. V primeru morebitnih nesreč ali škod, veljajo vedno pogoji najemodajalca. Za vsa vozila velja enako pravilo, da jih je potrebno vrniti v istem stanju, kot so bila pred izposojo. V primeru škod na vozilu, se dogovarjamo individualno v skladu s pogoji. Pri izposoji avtomobilov velja, da je to zavarovanje s franšizo, torej se v primeru krivdne škode, poravna franšizni del zavarovanja, ki variira gleda na potovanja in vrednost vozil. Pri Charu se trudimo, da do tovrstnih primerov ne prihaja, saj je za varnost poskrbljeno.
XIII. NASTANITEV NA POTOVANJU

Na naših potovanjih nastanitev lahko precej variira gleda na program potovanja. Hoteli so različnih kategorij in enotne kategorije hotela na potovanju NE zagotvaljamo, saj se prilagajamo lokaciji ter državi. V hotelih običajno uporabljamo dvo, tro ali večposteljne sobe. Za potnike, ki se prijavijo individualno (SAMI) se potrudimo, da jim uredimo kakšnega potnika s katerim si lahko deli sobo in s tem zmanjša stroške ampak tega NE zagotavaljamo, saj prijave niso odvisne od nas. Potniki, ki se prijavijo na potovanje sami in jim ne uspemo urediti sopotnika/e za delitev nastanitve morajo žal bivati v enoposteljnih sobah če druge možnosti ni.
XIV. REKLAMACIJE OZIROMA PRITOŽBE
Potnik je dolžan nepravilnosti sporočiti vodniku/vodji poti na kraju samem, ko se zgodijo. V primeru, da bi bila reklamacija lahko rešena na kraju samem (na primer pomanjkljiva čistoča sobe), potnik pa ni sporočil napake oz. nepravilnosti, se šteje, da se je potnik strinjal s tako storitvijo in je s tem izgubil pravico do vlaganja kasnejših reklamacij.
Potnik lahko vloži reklamacijo pisno, po priporočeni pošti v roku enega meseca od dneva, ko je bila storitev nepravilno opravljena, sicer agencija le-te vsebinsko ne obravnava. Reklamacija mora biti utemeljena. Potnik naj zato reklamaciji priloži ustrezne dokaze in/ali ustrezno potrdilo hotelirja, prevoznika oziroma druge ustrezne osebe o dejanskem stanju, na podlagi katerega potnik svoj zahtevek uveljavlja.
XV. UPORABA PODATKOV
Organizator vse pridobljene podatke o potnikih varuje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Šteje se, da potnik s prijavo na potovanje pristaja na uporabo teh podatkov tudi za namene statistične obdelave in obveščanja o ponudbi. Če potnik tega ne želi, lahko to izjavi ob prijavi na potovanje oz. pisno izrazi kadar koli kasneje. 
Fotografije in video material posnet na potovanju (le skupinske slike) se objavi na spletu. V kolikor posameznik na želi objave, mora to sporočiti pred zaključkom potovanja.  
XVI. DARILNI BON IN POPUSTI 
Potnik lahko za koriščenje delne ali celotne vrednosti aranžmaja uporabi tudi darilni bon. Darilni boni imajo 1 leto veljave od dneva nakupa in niso prenosljivi ter se lahko koristijo za nakup kateregakoli aranžmaja v okviru Char potovanj. Bone se ne da koristiti za prenos sredstev k drugim organizatorjem turističnih potovanj.
Potnik lahko pri nakupu aranžmaja prejme tudi popust. Popusti so lahko first minute, last minute ali klubski popust in so označeni na aranžmaju. Za vsako potovanje nudimo članom klubaq Čar tudi članski popust. Kako lahko postanem član kluba?
POPUSTI SE MED SEBOJ NE SEŠTEVAJO.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Vsa potovanja CHAR se uradno izvajajo prek turistične agencije Huda Tura, Sergeja Mašere 19, 5000 Nova Gorica.
Vsa naša potovanja so organizirana in izvedena na drugačen, avanturističen način.

 

Zadnje novice

Booking.com